"Z gwiezdnego pyłu powstałeś Człowiecze.. * From the Stardust You're Created, Dude! - Part IVPoprzednie części (linki) znajdziecie na samym dole postu! * Previous parts (links) can be found at the bottom of the post!


"Ogień i Woda (Ciepło / Życie i Mróz / Śmierć)
Fire and Water (Warmth / Life and Frost / Death)"

Our Sun and little Earth (Słoneczko i Ziemia)

Oto jest pytanie (That is the question!):

"Jak COŚ tak dużego, nie może zasilić CZEGOŚ tak małego?"


"De la Campiña Cordobesa", Andalucía, España, (Andaluzja, Hiszpania, "Wstające Słoneczko") by Juan Antonio Bafalliu Catalá


Dopóki rodzaj ludzki nie ujarzmi gwiazd (naturalnego-kosmicznego źródła czystej energii) nie ma prawa twierdzić, że jest "cywilizowany" czy "wysoko rozwinięty". W istocie dopiero raczkuje ...

As long as mankind doesn't subdues the stars (natural-cosmic sources of clean energy) has no right to claim that is "civilized" and "highly developed". In fact, still is in its infancy ...


Czy Słyszeliście o "Kanionie Ognia", który przecina Słońce w połowie?

Have you heard about "Canyon of Fire" which Rips Across the Sun?


Naukowcy z Goddard Space Flight Center w Greenbelt (w stanie Maryland, USA), poskładali film na podstawie zdjęć zgromadzonych na przełomie 29 i 30 września (2013, z Solar Dynamics Observatory) na których widać płonący "kanion" na Słońcu.

Słońce składa się głównie z osocza, które przypomina zupę z naładowanych cząstek, które tworzą atomy gazu, pod wpływem kosmicznych temperatur ich elektrony odłączają się od powierzchni. Ruch tych naładowanych cząstek tworzy intensywne pola magnetyczne, które powodują z kolei widoczne gołym okiem pętle i gwałtowne wybuchy na powierzchni Słońca.

Przedstawiciele NASA twierdzą, że na nowych zdjęciach ze Słońca pokazał się wyraźnie kanał (podobny do kanionu), w którym silne pole magnetyczne utrzymują włókna plazmy w powietrzu, zanim dojdzie do wubuchu (taki właśnie wybuch ujawnił istnienie "kanionu").

Na filmie należy zwrócić uwagę na: czerwone części słońca (stanowiące plazmę ogrzanę do temperatury 90000 stopni Fahrenheita, czyli - około 50000 stopni Celsjusza). Z kolei - żółte plamy pokazują słoneczną plazmę płynącą wzdłuż linii magnetycznego kanionu, gdzie panuje milion stopni F (około 555000 stopni C). Brązowe rejony z kolei wskazują na temperaturę rzędu około 1,8 mln stopni F (około 1 miliona stopni C).

"Porównując te trzy kolory plazmy, można zobaczyć, że pływ dzieli się na dwie taśmy-ścieżki, poruszające się dalej od siebie; są to w rzeczywistości ślady olbrzymich pól magnetycznych, które rosną, rozszerzają się podczas gdy plazma wędruje w górę".

* * *


When a 200,000-mile (320,000-kilometer) filament of solar material tore through the sun last month, it cut what looks like a "canyon of fire" in our closest star, new NASA observations show.

Researchers at the Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md., pieced together a video of the sun's fire "canyon" of the phenomenon based on images collected on Sept. 29 and 30 by the space agency's sun-watching Solar Dynamics Observatory.

The sun is mainly comprised of plasma, which is a soup of charged particles that forms when gas atoms get so hot that their electrons detach. The movement of these charged particles creates intense magnetic fields, which give rise to the wispy loops and violent eruptions on the sun's surface.

NASA officials say the canyon-like feature in the new images show a channel where magnetic fields held a filament of plasma aloft before exploding.

The $850 million Solar Dynamics Observatory spacecraft, which launched in February 2010, keeps a watchful gaze on the sun's surface from a geosynchronous orbit around Earth. It's equipped to make observations in a variety of wavelengths to help capture different aspects of the sun's corona, or outer atmosphere.

In the video, the red parts of the sun represent plasma heated to temperatures of 90,000 degrees Fahrenheit (about 50,000 degrees Celsius), which NASA officials say is a good range for observing filaments as they form and erupt. The yellow patches show solar material flowing through the sun's magnetic field lines at 1 million degrees F (about 555,000 degrees C).

 Much of the canyon in the video appears browner, indicating temperatures of about 1.8 million degrees F (about 1 million degrees C).

"By comparing this with the other colors, one sees that the two swirling ribbons moving farther away from each other are, in fact, the footprints of the giant magnetic field loops, which are growing and expanding as the filament pulls them upward," NASA officials wrote in a video description.

Source (Źródło artykułu): http://www.space.com/23335-canyon-of-fire-sun-nasa-video.html
by by Megan Gannon (October 26, 2013 09:23am ET).


Wenus (Venus) - grecka Afrodyta, żona Hefajstosa (Wulkana), która mieszkała wraz z nim w jego "ognistym" świecie!  * * *  Greek Aphrodite, the wife of Hephaestus (Volcano),  who has lived with him in his "fiery" world!

Z tą "bliźniaczą siostrą Ziemi" nie jest tak jak na mówią, jak was uczą ... Wiedzieli o tym już Starożytni ... Dlaczego My nie pamiętamy?
With this "twin sister of the Earth" is not like they say, like they teach you ... The Ancients knew about it well ... Why We don't remember too?

Wenus (Venus)
Powierzchnia Wenus (Surface of Venus)


A kto powiedział, że "cuda" ciał niebieskich są nie do odtworzenia przez śmiertelnych?

And who said that the "miracles" of the heavenly bodies cannot be reproduced by the mortals?

(Spójrzcie sami - oto cuda tworzone przez ludzi * Look yourself at miracles made by human beings, called: "HAARP"!
Sztuczna zorza stworzona przez System HAARP (obserwowana nad zachodnią częścią USA, Alaską i Kanadą) * Artificial aurora created by HAARP System over the west USA (Alaska) and Canada
Sztuczna zorza * Artificial aurora (HAARP)
Sztuczna zorza * Artificial aurora (HAARP)
Sztuczna zorza * Artificial aurora (HAARP)
Wyładowania elektryczne podobne do błyskawic (nad Nebraską, USA-HAARP) *  Fleeting electrical discharges akin to lightning (over Nebrasca, USA-HAARP) by image Jason Ahrns, NSF


W przeciwieństwie do Nas, kiedy bawi się Ona (Gaja) ma to na celu optymalizację warunków życia. Przykładowo: Piewcy Kłamstw krzyczą o Globalnym Ociepleniu, wskazując palcem na Nas samych, jako winowajców (głównie "biedne kraje świata", takie jak np. Polska. Czy to dlatego trują - HAARP / Smugi Chemiczne - niewinnych ludzi? A może to dlatego, że są Biali?).
Nie przeczę, że klimat się zmienia, niemniej zmienia się On bez naszej ingerencji. Podczas gdy tzw. HAARP służy również do manipulowania pogodą, rzekomo w celu "schłodzenia" Ziemi, w tym samym czasie Matka Ziemia budzi Wulkany (naturalne piece planety), co jest dowodem na to, że powietrze (atmosfera) jest jeszcze ZA ZIMNE! Zmiany klimatu - w skali globalnej - następują cyklicznie od milionów lat (Sprawdź sam/a: "Epoki Ziemi").
Jeśli się ludziom (pseudo-homo-sapiens) wydaje, że mogą wygrać z odwiecznym Cyklem Przyrody, okrutnie się zawiodą.
Czego Wam nie mówią Piewcy Kłamstw
? Zmiany temperatur a co za tym idzie postępujące przekształcenia Ziemi, są nieodwracalne i niezależne od rodzaju ludzkiego. Po prostu tzw. Epoka Lodowcowa, która miała - rzekomo - skończyć się 10 tyś. lat temu - wciąż dobiega końca... Złoty Wiek z wszystkich religii, mitologii i legend opiewa, że trwał on w idealnym okresie historii Ziemi, kiedy nie było biegunów zimna, na całej planecie panował Zielony Raj, z dużą ilością żywności, drzew, z ciepłą temperaturą (tropikalną), itp. Celem Ziemi (Złoty Wiek) a więc kolejne parę milionów lat klimatu rodem z tropików od Pn do Pd. I nic tego nie powstrzyma. Taki jest naturalny porządek rzeczy: jak Życie i Śmierć, Wiosna i Zima, Światło i Ciemność.
I niech tak będzie!

* * *

Unlike to us, when She (Gaia) is playing the aim is to optimize the conditions of life.
For example: Singers of lies screaming about Global Warming pointing the finger at us, as the culprits
(mainly "the poor countries of the world", like f.example - Poland, is that Why they - HAARP / Chemtrails - poisoning innocent people? Or is it because we are the White?).
I do not deny that the climate is changing, but he changed without our interference. While the so-called HAARP is used to manipulate the weather, allegedly to "cool" the Earth, at the same time Mother Earth awakens Volcanoes (natural piece of the planet), What is the proof that the air (atmosphere) is still TOO COLD! Climate changes - globally - followed periodically since millions of years (
Check yourself! "The epoch the Earth"). If people (so-called "homo sapiens") think, that they can win with the eternal Cycle of Nature, They will cruelly disappointed.
What singers of lies do not tell you?

Changes in temperature and thus the progressive transformation of the Earth, are irreversible and independent of the type of human. so-called. Ice Age, which - allegedly - had to finish with 10 thousand years ago - still comes to an end. Golden Age from all religions, mythology and legends says, that was in a perfect part of Earth History, when there is no poles, all planet was Green Paradise, with plenty of foods, with warm temperature, etc. The purpose of the Earth are another few million of years of tropical climate from one polar to another. And nothing can stop it.
That is the natural order of things: Like Life and Death, Spring and Winter, Light and Darkness.
May it Be!

Piękno Lawy (Gorąca Krew Gai) * The Beauty of Lava (Hot Blood of Gaia)Piewcy Kłamstw głoszą, że Człowiek produkuje ZA DUŻO CO2, czyli gazów cieplarnianych, które naruszają - rzekomo - cienką równowagę klimatyczną na Ziemi, tymczasem podczas jednej erupcji wulkanu Gaja wypuszcza do atmosfery o wiele, wiele więcej CO2 (wbrew kłamstwom geoinżynierów pracujących dla programu HAARP). "W ciągu ostatnich 250 lat ludzie dodali do atmosfery tylko jedną część na 10000 CO2. Jedno kaszlnięcie wulkanu może to zrobić w jeden dzień" (~  Ian Plimer, australijski geolog, emerytowany profesor Nauk o Ziemi na Uniwersytecie w Melbourne). Pamiętajmy, że nagonka na tzw. "Globalne Ocieplenie" wywołane rzekomo z winy działalności człowieka w ciągu ost. 100 lat, jest tworem wysoko rozwiniętych państw, największych trucicieli i dewastatorów świata - to się akurat zgadza - pro-Obamowskich, pro-ONZotwskich, która to organizacja od lat walczy z przemysłem opartym na węglu, gdyż węgiel odbiera część dochodu szejkom arabskim za ropę. Polecam ciekawy artykuł tego pana: TUTAJ).

Singers of Lies proclaim that man produces TOO MUCH CO2, ie greenhouse gases that infringe - allegedly - a thin balance climate on Earth, meanwhile, during a volcanic eruption Gaia releases to the atmosphere much, much more CO2 (despite the fabrications of geoengineers from HAARP. "Over the last 250 years, humans have added to the atmosphere of only one part in 10,000 of CO2. One volcanic cough can do this in one day" ( ~ Ian Plimer, an Australian geologist, professor emeritus of earth sciences at the University of Melbourne. Remember that the campaign at so-called "Global Warming" allegedly caused by the fault of human activity in the past 100 years, is the creation of highly developed countries, the biggest polluters and devastators of the world - with that I can agree - pro-Obama and pro-ONZ dudes, which organization struggling for years with the industry based on coal, because coal receives part of the proceeds Arab sheiks from petroleum. I recommend an interesting article that Mr. Plimer - HERE.


~ Wulkaniczne Pierścienie Dymu *  Volcanic Smoke Rings ~

A teraz coś chłodniejszego....
And now something colder...


~ Ice sheets & Glaciers on Greenland ~
(Pokrywy lodowe i Lądolody Grenlandii)


A na koniec małe co nieco o Antarktydzie ...  And finally, a little bit about Antarctica!Naukowcy opracowali dzięki satelitom dokładny obraz lodowego kontynentu, pod którym rozciągają się niezliczone masywy górskie, jeziora większe i głębsze niż znane nam ze świata. For example: Jezioro Wostok, które leży na głębokości 4 km pod pokrywą lodu, ma długość ok. 250 km a jego szerokość dochodzi o 50 km. W najgłębszym miejscu jezioro to ma ok. 870 m. I jest "słodkowodne". To oznacza, że jest to największe jezioro na Ziemi nietknięte przez człowieka. Woda zawarta w jeziorze ma prawdopodobnie ponad milion lat, podczas gdy woda w powierzchniowych jeziorach tej wielkości podlega całkowitej wymianie średnio co sześć lat. Średnia temperatura wody jeziora to -3°C. Nie jest ona zamarznięta, ponieważ nadlegająca warstwa lodu wytwarza wysokie ciśnienie, jednocześnie izolując jezioro od bardzo niskich temperatur panujących na powierzchni. Ponadto, jezioro jest ogrzewane od spodu przez ciepło geotermalne. 6 lutego 2012 roku rosyjscy naukowcy poinformowali o dowierceniu się do wód jeziora. By to zrobić, musieli się przebić przez 3678 metrów lodu.Na rok 2012-13 Rosjanie planują spuszczenie do jeziora pływającego robota, który pobrałby próbki wody i osadu z dna jeziora.

Scientists have developed through satellites accurate picture of the ice continent, under which extends numerous mountain ranges, lakes larger and deeper than we know of the world. Like: Lake Vostok - is the largest of Antarctica's almost 400 known subglacial lakes. Lake Vostok is located at the southern Pole of Cold, beneath Russia's Vostok Station under the surface of the central East Antarctic Ice Sheet, which is at 3,488 m (11,444 ft) above mean sea level. The surface of this fresh water lake is approximately 4,000 m (13,100 ft) under the surface of the ice, which places it at approximately 500 m (1,600 ft) below sea level. Measuring 250 km (160 mi) long by 50 km (30 mi) wide at its widest point, and 800 m (2,600 ft) deep.The lake was drilled into by Russian scientists in 2012. The overlying ice provides a continuous paleoclimatic record of 400,000 years, although the lake water itself may have been isolated for 15 to 25 million years.

_______________________________________


Część (Part) I - TUTAJ (HERE)

Część (Part) II - TUTAJ (HERE)

Część (Part) III - TUTAJ (HERE)

Komentarze

 1. Czytam Cię właśnie dlatego, że jesteś niestrudzonym poszukiwaczem prawdy.
  Ja próbuję ją przemycić w nieco bardziej zawoalowanej formie, bo w dzisiejszym świecie inaczej się nie da.
  Ludzie szybko się oburzają na wytykane im ułomności, a są i tacy którzy nigdy jej nie zrozumieją (wiem to z własnego życia)...

  OdpowiedzUsuń
 2. Szukanie odpowiedzi na dręczące pytania jest pierwotnym odruchem każdego z Nas, ale w niektórych ów instynkt został uśpiony lub całkiem pognębiony; czy na dobre, tego nie wiem. Dla mnie szukanie odpowiedzi to prywatna Odyseja. To moja pasja, hobby, to moja ścieżka. Szukam czegoś, co nieuchwytne, lecz intuicyjnie i z innych źródeł wiem, że istnieje. Ale jak każdy miewam chwile słabości. Dlatego słowo "niestrudzona" nie do końca do mnie pasuje. Męczę się niekiedy okrutnie... Zwłaszcza gdy bliscy nie podzielają moich pasji, nie rozumieją, nie widzą... Chociaż w przypadku pape to jest tak, że gdy się nie kłócimy, nie wyrzekamy nawzajem, On zawsze przyznaje mi rację, mam tylko nadzieję, że nie zepsułam go do reszty ^_^
  Moje życie mogę podzielić na dwa ważne momenty: Przed i Po. Przez niemal 30 lat "spałam", jak Inni. Nie miałam pojęcia o tak wielu sprawach, oj o jak wielu, Ewuniu, o podstawowych, że aż wstyd... a potem zdarzyło się "cuś", co do tej pory gna mnie do przodu. I gotuje się we mnie, że o tym powiedzieć nie mogę nikomu. Wiedzieć coś, lecz nie móc powiedzieć. A przecież są jeszcze inne sprawy, te w starych tekstach, okruszki, wspomnienia zbiorowej nieświadomości. Ach...
  To prawda, że ludzie szybko się oburzają. A najmocniej wtedy - kiedy podświadomie czują, że mamy rację, lecz to co im pokazujemy, nie pasuje do ich poukładanego życia. Przystępują do ataku, zamiast na spokojnie, a to boli... bo kiedy chcesz dobrze.... W pewien sposób rozumiem ich oburzenie, gniew, etc... jak wielki ogarnął mnie lęk, kiedy zdałam sobie sprawę, że wszystko co mi wpojono odbiega znacząco od rzeczywistości, nie wyrażę słowami. I nie mam na myśli tylko tej wiedzy ze starych ksiąg. Jest jednak tak, że w naszym życiu są tylko dwa rodzaje strachu.
  Pierwszy gdy boimy się utracić stały grunt pod stopami, więc dlatego nie zagłębiamy się w nieznane, na wszelki wypadek... a drugi, kiedy już przejdziemy przez tę niewidzialną ścianę ognia i widzimy nagle, że być może lepiej było zostać po drugiej stronie? To ciężka próba, uświadomić sobie, że jesteśmy z tym sami.
  Ja jednak wolę widzieć, wiedzieć. Chciałam tego, dorastałam do tego od dziecka, dzieci zwykle proszą o prezenty, ja prosiłam o wiedzę, o coś niezwykłego.... no i mam. :( A do przodu nie gna mnie jakaś nadludzka siła, odwaga, lecz tęsknota. Ja szukam domu, jedyne co mnie męczy, to gdy ludzie zamiast samemu sprawdzić, czy aby jest coś prawdy w tym co piszą tacy jak ja, od razu wydają wyrok, skupiają się na mnie, na moich słabościach, a nie na słabościach wpojonych im doktryn. Tak rodzi się konflikt. Dzisiaj już wiem, że kiedy stoi się po dwóch różnych stronach zwierciadła, nie sposób przemówić tak jak się tego pragnie do drugiego człowieka.

  Prawda (o Nas) Ewo jest wszędzie wokół, zarazem blisko i daleko, paradoksalnie na widoku, na wyciągnięcie ręki, lecz tak daleka, ponieważ nauczono Nas patrzeć, ale Jej nie widzieć. I wszędzie tylko strach, którym zabija się ludzki umysł i potencjał. To jest najgorsze, najsmutniejsze. Nie tak miało być.

  Pozdrawiam ciepło :***

  OdpowiedzUsuń
 3. Yuk daftar dan dapatkan Bonux 8x Win Sabung Ayam terbaru dari Bolavita senilai 100% dari total taruhan anda.
  Bolavita menantang anda yang merasa jago menebak Wala Meron dalam ajang adu sabung ayam pisau di situs S128, Sv388 atau Kungfu Chiken dengan mengikuti promo terbaru kami kali ini.
  Untuk Info, Bisa Hubungi Customer Service Kami ( SIAP MELAYANI 24 JAM ) :
  Wechat : bolavita
  Line : cs_bolavita
  WA : 0812-2222-995
  Link : Www.855sm.live

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

"Persian Mythology, Gods and Goddesses" (Part I)

"Ulecz się sam" - Andrzej Żak. Część II - Wolność jest jak zdrowie: uzyskuje wartość i stajemy się jej świadomi tylko wtedy, gdy ją tracimy...

Mitologia Indyjska: Mit o powstaniu świata, Bogini Matce i wojnie bogów!