Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2015

"Sanktuarium Matki Natury" (z: Kosmologia dawnych Słowian) ~ Artur Kowalik. Część III

Obraz
Jest to - podrozdział 2.1: "Fizjograficzne realizacje Wyspy Bujan jako generatywnego centrum" pod red: prof. dr hab. Piotr Kowalski, dr hab. Andrzej Szyjewski - na które składają się wybrane przeze mnie akapity. Moje prywatne doń uwagi/komentarze, zaznaczone są w tekście wyraźną pogrubioną na fioletowo czcionką!
Zakład Wydawniczy »NOMOS«
Kraków 2004


Część III
(Część I - Tutaj*)
(Część II - Tutaj*)


Wiosna jest związana z kosmogonią, z kosmicznym Początkiem, stąd obraz raju-ogrodu stanowi wizualizowany ekwiwalent Pierwszej Ziemi. Por. np. interpretację obrazu autorstwa nieznanego mistrza znad górnego Renu pt. „Ogródek rajski", przedstawiającego otoczoną orszakiem NMP w niebieskiej szacie i koronie, siedzącą pośród ziół i kwiatów: „Wszystko wydaje się oprawione w nadprzyrodzone ramy i wypełnione jeszcze zaznaczoną z lekka atmosferą dni stworzenia" - stwierdza M. Lurker (Przesłanie symboli w mitach, kulturach i reli­giach, Kraków 1994, s. 233).
"W astronomii istniej…

"Sanktuarium Matki Natury" (z: Kosmologia dawnych Słowian) ~ Artur Kowalik. Część II

Obraz
Jest to - podrozdział 2.1: "Fizjograficzne realizacje Wyspy Bujan jako generatywnego centrum" pod red: prof. dr hab. Piotr Kowalski, dr hab. Andrzej Szyjewski - na które składają się wybrane przeze mnie akapity. Moje prywatne doń uwagi/komentarze, zaznaczone są w tekście wyraźną pogrubioną na fioletowo czcionką!Zakład Wydawniczy »NOMOS«
Kraków 2004

Część II
(Część I - Tutaj*)


Wyraźnie na związek z symboliką żeńską (przede wszystkim związaną z funkcją rozrodczą) wskazuje jeden z komponentów semantycznych pol. gaj = 'łono kobiet  (Por. stp. włosiany gaik jako metafora 'pudendum muliebre' - Z. Kuchowicz, Miłość staropolska. Wzory - uczuciowość - obyczaje erotyczne XVI-XVHI wieku, Łódź 1983, s. 420).

Można domniemywać, że odnosił się on zarówno do związku żeńskich narządów płciowych z pro-kreacją, jak również do idei utrudnionego dostępu. O tym, że fizjograficzne elementy krajobrazu mogły przy wyborze naturalnego sanktuarium zostać poddane procesowi analogizacji z kobi…

"Sanktuarium Matki Natury" (z: Kosmologia dawnych Słowian) ~ Artur Kowalik. Część I

Obraz
Jest to - podrozdział 2.1: "Fizjograficzne realizacje Wyspy Bujan jako generatywnego centrum"
pod red: prof. dr hab. Piotr Kowalski, dr hab. Andrzej Szyjewski - na które składają się wybrane przeze mnie akapity. Moje prywatne doń uwagi/komentarze, zaznaczone są w tekście wyraźną pogrubioną na fioletowo czcionką!
Zakład Wydawniczy »NOMOS«
Kraków 2004
Część I

" Dziewiętnastowieczne tłumaczenie Odysei Lucjana Siemieńskiego (1873 r.) ujawnia (ciekawe) znaczenie wyrazu bugaj - za pomocą tego wyrazu tłumacz określa święty gaj Apollina w trackim Ismaros (Od.IX 200-203):

"Chronił go [t.j. kapłana Feba] bugaj poświęcony Febowi, w którym mieszkał."
Terminu bug-gaje używa Oskar Kolberg na określenie pogańskich sanktuariów natury, cytując Gołębiowskiego:

"Gaje święte nazywano bożnicami, ołtarze koło; takiemi były w pewnym kształcie składane ogromne kamienie. W wielu miejscach w Polsce są dotąd gaje lub uroczyska noszące bożnic nazwanie." (z: Ł. Gołębiowski, Lud polski.…