Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2013

Kabała w filozofii Hoene-Wrońskiego. Część II

Obraz
6. “Prawo Stworzenia” Hoene-Wrońskiego “Triada Ustanowcza” Hoene-Wrońskiego, trzy elementy pierwotne rzeczywistości: ełement-byt (EB), element-wiedza (EW) i element neutralny (EN), stanowią według “filozofii absolutnej” podstawę wszelkiej rzeczywistości. Powstawaniem zaś samym tej rzeczywistości rządzi w filozofii Hoene-Wrońskiego “Prawo Stworzenia”.
“Nieustannym dążeniem przedniejszych umysłów ludzkości po wszystkie czasy było pojęcie świata jako całości, tak iżby wszystkość zawierała się w jedności i z tej ostatniej się wyłaniała; u podstawy tego dążenia leżało przypuszczenie, że istnieje prawo powszechne, rządzące tworzeniem się wszystkich rzeczywistości świata… Już Kabała pochłonięta jest dociekaniem prawa, według którego On stworzył świat, by dać poznać tworom swoje drogi i dzieło. Po to prawo sięgali w starożytności twórcy religii i filozofowie, lecz wysiłki ich rozpływały się w mistycyzmie i ostatecznie nie dały nam nic. Wykrycie tego prawa wymagało przebycia trudn…

Kabała w filozofii Hoene-Wrońskiego. Część I

Obraz
1. Co to jest Kabała żydowska? Kabała (po hebrajsku znaczy “to, co otrzymano przez tradycję”) jest tajną wiedzą żydowską. Zawiera ona wszystkie ezoteryczne i mistyczne ruchy w judaizmie od czasów najdawniejszych. 

“Kabała obejmuje początkowo tajną naukę w sensie gnozy i antycznego okultyzmu, która nie była wyłącznie ściśle mistyczna, ale w wielkiej części obejmowała także nauki kosmologiczne, angelologiczne i magiczne. Dopiero stosunkowo późno i w zetknięciu z filozofią średniowieczną stała się Kabała, mniej lub więcej systematycznie zbudowaną, “mistyczną teologią” judaizmu. Ten proces przyniósł ze sobą rozdział, w pewnych okresach stosunkowo silny, nigdy jednak zupełny, spekulatywnych i mistycznych części Kabały od okultystycznych w ściślejszym tego słowa znaczeniu i zwłaszcza magicznych, który zaznaczył się około 1250 r. w podziale na Kabałę “teoretyczną” albo “spekulatywną” i “praktyczną” albo “teurgiczną”. W kołach wtajemniczonych, zachowała ona jednak długo, a prawd…

"Poglądy Filozofów Przyrody" - Teofrast. Część III

Obraz
Część I znajdziecie  > TUTAJ <
Część II znajdziecie  > TUTAJ <


* O wrażeniach zmysłowych *
(περί αισθήσεων)Diels 497 sqq.

1.  Liczne rozpowszechnione poglądy na wrażeniazmysłowe dzielą się na dwa rodzaje: bo jedni przypuszczają,że [one powstają] dzięki podobieństwu, a inni,że dzięki przeciwieństwu. Otóż Parmenides, Empedoklesi Platon mówią o podobieństwie, a zwolennicy Anaksagorasai Heraklita o przeciwieństwie. Pierwsi powołująsię przy tym na okoliczność, że większość innychprzedmiotów daje się poznać dzięki podobieństwu i żewszystkim istotom żyjącym wrodzona jest zdolnośćrozpoznawania tego, co pokrewne; a oprócztego, że wrażenia powstają na skutek odpływu, a to,co podobne, zmierza do podobnego.
2. Ci zaś, którzyprzypuszczają, że odbieranie wrażeń polega na zmianie,a to, co podobne, niczego nie doznaje od podobnego,przeciwieństwa natomiast dostępne są doznawaniu, przyłączylisię do drugiego poglądu; uważają oni, że świadczyo tym również to, co się dzieje w związku z dotykiem:bo…

"Dziedzictwo Hermesa w antropologii" - Marcin Brocki. Część II

Obraz
Tekst ten pochodzi z Zeszytów Etnologii Wrocławskiej Nr1 (2)/2000
rozdawano je darmowo na moich studiach, więc dzielę się tym tekstem z Wami, bo sądzę, że wart jest przypomnienia. Jego autorem - ówczesny (nie wiem jak dzisiaj) - adiunkt Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 Marcin Brocki Część I (TUTAJ)

Ponownie poszukiwanie uprzywilejowanego sensu (uprzywilejowanego z punktu widzenia jego społecznej konstrukcji, a nie jak u Eliadego z konieczności) napotyka na przeszkodę w postaci diagnozy rzeczywistości kulturowej (powyżej) oraz samej metody (znów związanie rzeczywistości i sposobu opisu tej rzeczywistości): "Fredericksen, idąc śladami Junga proponuje procedurę amplifikacji. Nie jest to metoda wyjaśniania przyczynowo-skutkowego, ta bowiem prowadziłaby nas z powrotem w pułapkę podejścia semiotycznego, które sprowadza niejasne i niejednoznaczne obrazy i symbole do jednoznacznych, powszechnie znanych, pojmowalnych pojęć i rzeczy7. Nie można jednak ulec pokusie, że symbol może być d…