Possible Signs of Alien Abduction (Możliwe Oznaki Uprowadzenia*)On the explicit request of the reader (Na wyraźne życzenie czytelnika)
Text in two languages: english and polish (english at first, in each paragraph)
Tekst w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej
Today, a little atypically - like on me. I raise this subject - because someone ask me about it, and because in today's crazy world there are no taboos whatsoever and millions of people have experienced something extraordinary which cannot be explained in a rational, consistent with our science or religions, way. Even more people - is silent for a lifetime about strange phenomena they were witnessed because of fear of criticism, ridicule, marginalization also by close relatives under the pretext of their mental illness. And without this type of event, practically every person wants to be liked, respected, accepted. Therefore, it is not surprising to me that people - are silent. Fear is a powerful tool for those who wish to so that we do not speak out loud about specific things. That's how works - Mind Control for example, and I know a little about it, cuz I experienced such an awful events on myself. I read about Mind Control more - (here1, here2 and here3).

Can we, therefore, in the phenomenon of UFO, so-called: "alien abductions", talk about "free will"? I personally am not convinced by the explanation that people who encountered the above, suffer - every time, in any case - for mental illnesses. Firstly:
A discrepancy between the characters and professions of life, lack of mental and physical connections - experience from borderline often happened to people who had never revealed any inclination to fantasizing or their professions were a certain guarantee of their mental conditions. I'm not saying that mental illness bypass certain people just because they have been the rational earlier or that they worked on responsible positions, but I find it hard to believe that either: a priest, a policeman, accountant, academic scientist and jets-pilot, living in different parts of the world, tell the same story, with the same details, they have on their bodies the same signs and the same a nervous disorder caused by an inexplicable trauma. Secondly: I am convinced that the so-called "alien abductions", not in any case apply to - aliens. This subject I will not develop, I cannot for some reasons, I leave that up to your inquisitiveness. Who in known history liked to carry on humans - experiments? Remember - that we all live in a world of "sick to power and money," who for extension of their life, are ready for everything and today's law does not allow them to do it on a massive scale. The UFO phenomenon seems therefore - at least for some - very comfortable. Thirdly: More and more scientists examining such cases (psychiatrists, psychologists or even neurophysiologist) states that most of them can prove the real experiences.

Well... There is a lot more arguments, but I'm not going to suggest you anything. Judge it yourselves, perhaps the information below will help you look at your own - hidden - experiences, from a new perspective.Mysterious object seen from weather satellite over the South-East Australia (few months ago, shown in local TV) Tajemniczy obiekt zarejestrowany przez meteo-satelitę nad Pd-Wsch Australią (sprzed kilku miesięcy, pokazany w lokalnej TV).
enlarged photo (w powiększeniu)


Dzisiaj trochę nietypowo - jak na mnie. Poruszam ten temat - ponieważ ktoś mnie o to prosił, i ponieważ w dzisiejszym zwariowanym świecie praktycznie nie ma już tematów tabu i miliony ludzi doświadczyło czegoś niezwykłego czego nie da się wytłumaczyć w racjonalny, zgodny z naszą nauką czy religiami, sposób. Drugie tyle ludzi - milczy przez całe życie o dziwnych zjawiskach, których byli świadkiem, bojąc się krytyki, ośmieszenia, zepchnięcia na margines także przez najbliższych pod pretekstem choroby umysłowej. I bez tego typu zdarzeń, praktycznie każdy człowiek pragnie być lubianym, szanowanym, akceptowanym. Dlatego nie dziwi mnie, że ludzie - milczą. Strach jest potężnym narzędziem w tych, którzy pragną, aby o pewnych sprawach nie mówić na głos. Tak właśnie funkcjonuje - Mind Control a ja wiem, co nieco nt temat, gdyż doświadczyłam nieco takich na samej sobie. Więcej w postach: (tutaj1, tutaj2 and 3tutaj).


Czy można zatem w przypadku zjawiska - UFO, uprowadzenia, mówić o "wolnej woli"? Mnie osobiście nie przekonują wyjaśnienia, iż ludzie którzy zetknęli się z powyższym, cierpią - każdorazowo - na jakieś schorzenia psychiczne. Po pierwsze: Rozbieżność w charakterach i życiowych profesjach, brak powiązania mentalnego i  fizycznego - doświadczenia z pogranicza często zdarzają się ludziom, którzy nigdy wcześniej nie wykazywali żadnych skłonności do fantazjowania lub ich profesje były niejako gwarantem ich mentalnych uwarunkowań. Nie twierdzę, że choroby umysłowe omijają pewnych ludzi tylko dlatego, że wcześniej byli racjonalni albo że pracowali na odpowiedzialnych stanowiskach, niemniej trudno mi uwierzyć, że zarówno: ksiądz, policjant, księgowy, naukowiec akademicki jak i pilot odrzutowców, żyjący w różnych częściach świata, opowiadają tę samą historię, z takimi samymi szczegółami, mają na ciele takie same znaki i takie same zaburzenia na tle nerwowym spowodowane przez niewytłumaczalną traumę. Po drugie: Jestem przekonana, że tzw. porwania przez kosmitów, nie w każdym przypadku dotyczą - Obcych. Tego tematu nie będę rozwijać, z pewnych powodów, zostawiam to waszej dociekliwości. Kto w znanej nam historii lubił przeprowadzać na ludziach - eksperymenty? Pamiętajcie - że żyjemy w świecie "chorych na władzę i pieniądz", którzy dla wydłużenia sobie życia, gotowi są na wszystko a współczesne prawo nie pozwala im robić to na masową skalę. Zjawisko UFO wydaje się zatem - przynajmniej dla niektórych - wygodne. Po trzecie: Coraz więcej badających takie przypadki naukowców (psychiatrów, psychologów a nawet neurofizjologów) stwierdza, że większość z nich może być zapisem prawdziwych doświadczeń.

No cóż... Argumentów jest o wiele więcej, ale nie zamierzam niczego sugerować. Sami osądźcie, być może informacje poniżej pozwolą wam spojrzeć na własne - utajone - doświadczenia, z nowej perspektywy.

~ POSSIBLE SIGNS OF ALIEN ABDUCTION ~
 Not all can or should occur together - this is just a collection of the most frequently repeated testimony of numerous witnesses from whole world (Nie wszystkie mogą czy powinny zachodzić razem - jest to tylko zbiór najczęściej powtarzających się zeznań licznych świadków z całego świata)1 - LOST TIME: A period of time, from minutes to several days, in which you cannot recall what happened to you or what you have done.  *  Utrata Czasu: Określony czas, od paru minut nawet do kilku dni, kiedy nie można sobie przypomnieć, co się z tobą działo lub co robiłeś wtedy.


2 - UNUSUAL MARKS: On your body like scars, scoop marks, laser cuts in series on ankle, wrist or back. Marks on the skin under the hairs which were not there before, traces of punctures (red dots). Any scars which you’re unable to explain where you got them from.  *  Nietypowe Znaki: Na twoim ciele, jak blizny, jakby ślad po jakimś dozowniku, miarce, nacięcia/skaleczenia laserowe na nadgarstku lub kostce, lub na plecach. Znamiona na skórze pod owłosieniem, których wcześniej nie było, ślady po nakłuciach (czerwone kropki). Wszelkie blizny których pochodzenia nie jesteś w stanie wyjaśnić.


3 - TAPPING OR HUMMING NOISES: Hearing these sounds upon odd occasion such as bedtime, just prior to sleep. Also watching TV or listening to the radio, at day or night.Klikające lub buczące odgłosy:  Słyszenie ich w dziwnych momentach, takich jak pod wieczór i przed położeniem się do łóżka. Także oglądając TV lub słuchając radia, o każdej porze dnia lub nocy.


4 - BEING WATCHED SENSE (constantly): A strange feeling you get, unusual for us so far, during day or night or just prior to sleep at night or when we wake up in the middle of the night. The odd feeling that in the bedroom is a stranger, or waking us up at night voice speaking our name.  *  Poczucie Bycia Obserwowanym (stale):  Dziwne uczucie, nietypowe dla nas do tej pory, za dnia lub w nocy, tuż przed snem lub gdy się budzimy w środku nocy. Uczucie, że w sypialni jest ktoś obcy, albo budzący nas w nocy głos mówiący nasze imię.


5 - SLEEPWALKING: You wake up in a different place from where you went to sleep and do not know how you got there. Extremely frequent are cases of people waking up outside their home and sometimes - even - in another city or region. It is unlikely that in a couple of hours they could walk in only pajamas, no matter what time of the year, across the whole country! *  Chodzenie we śnie:  Budzisz się w innym miejscu, niż tym, w którym zasypiałeś i nie wiesz jak się tam znalazłeś. Niezwykle częste są przypadki budzenia się ludzi poza ich domem a czasem - nawet - w innym mieście czy regionie. Jest mało prawdopodobne, aby w parę godzin przeszli pieszo w samej piżamie, bez względu na porę roku, na drugi koniec kraju!


6 - SEEN A UFO/ or USO: During your life you’ve seen UFO’s or seen strange lights in the sky.  *  Jeśli widzieliście UFO lub USO (= Nieznane Obiekty Podwodne).


7 - NEED TO TRAVEL (Irrational, all-encompassing): A strange compulsion to walk or drive to another location without any explanation. The feeling that you are in the wrong place, that the home is elsewhere.Potrzeba Podróżowania (irracjonalna, wszech-ogarniająca):  Dziwny przymus chodzenia lub jazdy w inne miejsce bez wyraźnego wyjaśnienia. Uczucie, że się jest w niewłaściwym miejscu, że dom jest gdzie indziej.


8 - UNEXPLAINED MEDICAL PROBLEMS: Sudden illness (eg. bio somatic, reminiscent (only) of neoplastic disease - lymphoma), sinus problems (hypersecretion of mucus regardless of the time of year and circumstances), fatigue, migraines or rashes (sometimes imitating skin burns), skin exfoliation, chronic itching at the bottom of the neck - in the middle of your back, chronic irritation of the larynx, thyroid problems, without explanation in medical research. Niewyjaśnione Problemy Zdrowotne:  nagła choroba (np. bio somatyczna, przypominająca (tylko) chorobę nowotworową - chłoniak), problemy z zatokami (nadmierne wydzielanie śluzu bez względu na porę roku i okoliczności), migreny lub wysypki (niekiedy imitujące poparzenie skóry), łuszczenie się skóry, chroniczne swędzenie na dole karku - pośrodku pleców, chronicze podrażnienie krtani, problemy z tarczycą - bez wytłumaczenia w badaniach lekarskich.
 

9 - UNABLE TO SLEEP: You experience insomnia by way of nightmares, anxiety, dreaming of UFO’s or being in some school classroom, or being devoured by animals with large black eyes. (Usually associated with common wild animals such as spiders, owls, coyotes, black dogs, or wolves or other ... ). Waking up in a dream, before the true wake up.  *  Problemy z Zasypianiem:  Doświadczanie bezsenności czy to za sprawą koszmarów, niepokoju, sny o UFO albo o przebywaniu w jakiejś szkolnej klasie, czy też koszmary, w których atakują nas dzikie zwierzęta, przeważnie o dużych czarnych oczach (przeważnie są to jakieś dzikie zwierzęta, tak jak wilki, sowy, czarne psy lub inne...). Budzenie się we śnie, zanim nastąpi prawdziwe przebudzenie.


10 - IMPLANTS: Your physician or you discover small, strange object inside your body that cannot be explained. Common places are the hip, ankle, foot, nose or hand. Sometimes behind the ear.  *  Implanty:  Twój lekarz albo ty sam odkrywasz mały, dziwny obiekt wewnątrz twego ciała (wyczuwalny pod skórą), którego pochodzenia nie możesz wyjaśnić. Typowe miejsca w których się je znajduje, to:  biodra, kostki, stopy, nos lub ręka/ręce. Czasami za uchem.11 - TERMINATED PREGNANCY: You become pregnant and within a few months the pregnancy is terminated, without any explanation or discharge. Starting with dreams about giving birth and having children, to weight gain, excessive hunger and unexplained secretion of breast milk. In most cases - women suffer after the fact to nothing explain postpartum depressions, have a feeling that something was taken away from them, something lost. Some women remember exactly "what" or "whom". *  Możliwość Zajścia w Ciążę (tzw. efekt Urojonej Ciąży): Stwierdzono liczne przypadki zajścia w ciążę, która w przeciągu kilku tygodni lub miesięcy ulegała zakończeniu/zniknęła bez wyraźnego wytłumaczenia czy poronienia. Począwszy od snów na temat rodzenia i posiadania dzieci, po zwiększenie masy ciała, nadmierne łaknienie oraz niewytłumaczalne wydzielanie mleka z piersi. W większości przypadków - kobiety cierpią po fakcie na niczym nieuzasadnioną depresję poporodową, mają uczucie, że coś im odebrano, coś straciły. Niektóre kobiety dokładnie pamiętają "co" lub "kogo".


12 - SPERM SAMPLES: You believe you have had intercourse in the night or have had semen extracted from your body. Unexplained (in medical research), irritation of the genital organs.Próbki Nasienia:  Masz wrażenie przeżytego w nocy stosunku płciowego czy też wycieku nasienia podczas nocy. Niewyjaśnione (w badaniach medycznych) podrażnienie organów płciowych).


13 - PSYCHIC ABILITIES: You suddenly feel as though you have obtained some degree of psychic ability without any explanation for it. Like: prophetic dreams, sharpened intuition, the ability to rapidly matching facts, sensing threats at a distance, ability to read human intention, and many other...  *  Zdolności Parapsychiczne:  Nagle czujesz, że posiadłeś jakieś uzdolnienia parapsychiczne bez wyjaśnienia dla tego zjawiska. Jak np. prorocze sny, wyostrzona intuicja, zdolność szybkiego kojarzenia faktów, wyczuwanie zagrożeń na odległość, zdolność odczytywania ludzkich zamiarów, i wiele innych.


14 - PARALYZED IN BED (mainstream scientists repeatedly deny this phenomenon, attributing it to a "natural" processes in the human brain): Waking with immobility. For some reason you cannot move your body for a few seconds or minutes. Also possible situation that you wake up and you want to get up, but your legs are limp and you land on the floor. Motionlessness can go together with problems in breathing.Tzw. Paraliż Senny (naukowcy głównego nurtu notorycznie zaprzeczają temu zjawisku, przypisując je "naturalnym" procesom w ludzkim mózgu):  Budzenie się w stanie kompletnego bezruchu. Niemożność, z jakiegoś powodu, poruszenia własnego ciała, które najczęściej trwa od paru sekund do paru minut. Może się też zdarzyć sytuacja, że budzicie się i chcecie wstać, ale wasze nogi są bezwładne i lądujecie na podłodze. Bezruch może iść w parze z problemami w oddychaniu.


15 - BALLS OF LIGHT: Flashes of light, shadows or beams of light glimpsed through the corner of your eyes or seen directly, head on in your bedroom at night.  *  Kule ŚwiatłaBłyski światła, cienie lub wiązki światła dostrzeżone "w kącie oka" lub postrzegane bezpośrednio na wprost, w sypialni w nocy.


16 - DREAMS OF FLYING: Repeated dreams of having the ability to fly (artificial - via some equipment, or natural - like a bird), of flying over your house or a familiar or not,area.   *  Sny o Lataniu:  Powtarzające się sny o posiadaniu zdolności do latania (sztuczne - za pomocą jakiegoś sprzętu, albo naturalne - jak ptak), o lataniu wokół własnego domu lub po znanej sobie, lub nie, okolicy.


17 - STRONG MEMORY: A very strong memory of something unusual such as floating through the air, lying upon an examination table, seeing a hypodermic needle or seeing a strange, skinny baby.  *  Silne/Intensywne Wspomnienie:  Niezwykle silne wspomnienie czegoś niezwykłego, takiego jak np. unoszącego się w powietrzu, leżenia na jakimś stole do badań, widzenie igły do iniekcji albo obraz bardzo chudego dziecka.


18 - COSMIC AWARENESS: A sudden interest in ecology, environment, vegetarianism or you just become very socially conscious for no apparent reason in your adult life. Also the sudden interest with issues (including scientific), which have not been our hobby from a lack of adequate education.  *  Kosmiczna ŚwiadomośćNagłe zainteresowanie ekologią, ochroną środowiska, wegetarianizmem lub po prostu się rozwinięcie się społecznej świadomości bez wyraźnego powodu w swoim dorosłym życiu. Także "nagłe" zainteresowanie zagadnieniami (także naukowymi), którymi dotąd się nie interesowaliśmy z braku odpowiedniego wykształcenia.


19 - YOUR MISSION: You become aware of a strong sense of duty, a mission in life. You have a compulsion to fulfill a task in life but you don’t know exactly what it is or why you have this feeling.  *  Twoja MisjaUświadamiasz sobie silne poczucie obowiązku, jakiejś misji w życiu. Odczuwasz przymus spełnienia jakiegoś ważnego zadania w życiu, ale nie wiesz dokładnie co to jest i dlaczego masz to uczucie.


20 - “SPECIAL”: You have a feeling that secretly, known only to yourself, you are special or chosen by someone, somehow. *  "Wyjątkowy":  Masz wewnętrzne poczucie, znane wyłącznie tobie, że jesteś kimś szczególnym, wybranym przez kogoś, w jakiś sposób.


21 - UNEXPLAINED EVENTS: You have had occurrences in your life which you cannot understand or explain to anyone.  *  Niewyjaśnione Zdarzenia: Doświadczyłeś w swoim życiu zdarzenia, których nie potrafisz zrozumieć, ani tym bardziej komukolwiek wytłumaczyć.


22 - PSYCHIC: You have had the experience of knowing something was going to happen before it happened and then – it did happen! As well as deja vu  *  Medium:  Doświadczyłeś momentów, w których wiedziałeś że coś się wydarzy, zanim to się naprawdę stało, a także deja vu.


23 - EYE DREAMS (check point 9): You remember dreaming about large eyes. Usually familiar wildlife animals such as deer, elk, owl, wolf or coyote. All you remember about the dream are the unusually large eyes.  *  Sny z motywem "oczu" (sprawdź pkt 9): Pamiętasz sny o dużych oczach. Najczęściej powiązane z jakimiś dzikimi zwierzętami, jak: jeleń, łoś, sowa, wilk lub kojot, etc. Jedyne co pamiętasz z tych snów to ich ogromne oczy.


24 - STARTLED: You awaken in the night, sometimes frequently, feeling a sense of panic or anxiety for no apparent reason.  *  Zaskoczeniebudzisz się w nocy, czasami po kilka razy, mając poczucie paniki lub lęku bez wyraźnego powodu.


25 - PICTURES OF ALIENS: You have an aversion to looking at any picture or drawing of an alien, similar to the greys shown on the cover of the book: “Communion”.  * Obrazy Obcych/KosmitówMasz awersję do jakiegokolwiek obrazu związanego z powyższym temaem, patrząc np. na rysunek, zdjęcie, obraz kosmity, podobnie reagujesz na widok szarości (kolor). 


26 - FEARS OR PHOBIAS: You have inexplicable feelings of aversion to heights, snakes, spiders, large insects or for large animals (check point 9, 23), certain sounds, bright lights, personal safety and/or a fear of being alone.  *  Obawy lub Fobie:  Odczuwasz niewytłumaczalne poczucie niechęci do np. wysokości, węży, pająków, dużych owadów albo dużych zwierząt (patrz punkt 9, 23) szczególnych rodzajów dźwięków, bardzo jasnego światła, fiksacja na punkcie własnego bezpieczeństwa oraz lęk bycia samemu.


27 - SPECIAL PLACE: You have a strong memory of a special place with spiritual significance when you were a youngster.  *  Szczególne Miejsce:  Masz silne wspomnienie jakiegoś szczególnego miejsca w znaczeniu duchowym, wspomnienie z młodości.


28 - SELF-ESTEEM PROBLEMS (in daily life): You have experienced that low worth feeling much of your life.  *  Problemy z Poczuciem Własnej Wartości (na co dzień):  Doświadczasz tego rodzaju uczuć przez większą część swojego życia.


29 - SEEN IN SLEEP: Someone with you, a partner, become paralyzed, motionless or frozen in time, especially at or during bedtime.  *  Widziane w trakcie uśpienia: Ktoś bliski ci, np. życiowy partner, zostaje sparaliżowany, unieruchomiony lub zamrożony w czasie, zwłaszcza w porze snu.


30 - CRAFT OR ALIEN: You have someone in your life who claims to have seen a UFO, been abducted or has witnessed missing time.  *  Pojazd lub Obcy:  Znasz kogoś kto twierdzi, że albo widział UFO, albo był uprowadzony albo był świadkiem utraty czasu.31 - BLOOD: You have had times when you found blood, or small drops of blood on your pillow with no explanation how it got there (repeated, after examination by a doctor and confirmed that there is nothing wrong with us).  *  Krew:  Miałeś okazję znaleść krew, czy tylko pojedyncze krople krwi na poduszce, nie mając pojęcia skąd się tam wzięły (ponawiające się, po uprzednim zbadaniu przez lekarza i potwierdzeniu, że nic nam nie dolega).


32 - UFO’S OR ALIENS: You have had an interest in these topics in your mind with no idea why.  *  UFO i Kosmici: Dla odmiany przychodził ci w.w. temat do głowy zupełnie bez powodu.


33 - AVERSION: You have an extreme aversion to talking, seeing or listening to any mention of the subject of UFO’s, aliens or abductions. ! Points 32 and 33 do not go usually hand in hand. However, it may happen that although you feel this aversion, something holds you back before the examination of this issue, you trying to solved this mystery. *  Awersja:  Masz wyjątkową awersję do rozmawiania, oglądania czy słuchania jakiejkolwiek wzmianki na temat UFO, obcych oraz uprowadzeń. ! Podpunkty nr 32 i 33 nie idą zazwyczaj ze sobą w parze. Może jednak się zdarzyć, że chociaż czujesz do tego awersję, coś cię powstrzymuje przed badaniem tego zagadnienia, to mimo to próbujesz rozwiązać tę zagadkę.


34 - BEING WATCHED (see point No 4): You have the feeling you are being watched most of the time, especially at night.  *  Bycie Obserwowanym:  Masz poczucie bycia obserwowanym przez większą część czasu, szczególnie w nocy.


35 - SOLID OBJECTS: You have the feeling or memories, also in dreams of having had your body pass through solid objects such as doors or windows.  *  Ciała/Obiekty Stałe:  Masz uczucie, wspomnienia, także ze snów przechodzenia/przenikania ciałem przez obiekty stałe, takie jak drzwi czy okna.


36 - FOG OR HAZE (sudden): You have seen fog or strong haze when it should not have been there and in that time.  *  Mgła lub Zamglenie (nagłe):  Widziałeś mgłę lub mocne zamglenie, które nie powinno zaistnień w danym miejscu i czasie.


37 - NOSE BLEEDS (see point 31): You have had nose bleeds at some time in your life without apparent cause or you have awoken with a nose bleed. (I had nosebleeds from childhood through my teenage years.)  *  Krwawienia z Nosa (patrz pkt 31):  Miałeś bez wyraźnego czy wytłumaczalnego powodu krwawienia z nosa albo też obudziłeś się z krwawieniem z nosa.


38 - SORENESS: You awaken every once in a while with soreness in your genitals which cannot be explained, only if, of course, medicine has not found in you any genital diseases.  *  Boleści:  Budzisz się od czasu do czasu z boleściami w genitaliach. O ile, rzecz jasna, medycyna nie stwierdziła u ciebie żadnych chorób narządów płciowych.


39 - BACK OR NECK PROBLEMS: Your back and most of all neck aches without cause or you awaken with unusual stiffness in any part of your body.  *  Problemy z plecami lub szyją:  Ból pleców czy przede wszystkim karku, wraz ze zesztywnieniem całego ciała.


40 - ELECTRONIC MALFUNCTION: Certain electronic appliances, (computers, digital watches, etc.) seem to malfunction in your presence with no explanation. Street lights going out when you walk under them or radio and television being affected when you walk by. *  Elektroniczne Usterki/Awarie:  Niektóre urządzenia elektroniczne (komputery, zegarki cyfrowe, etc.) wydają się działać nieprawidłowo w Twojej obecności, bez wyjaśnienia. Światła uliczne wyłączają się kiedy do nich podchodzisz czy radio albo TV doznają negatywnego wpływu kiedy przechodzisz koło nich lub przechodzisz obok.


41 - RINGING IN THE EARS: Frequent or sporadic ringing in your ears on just in one ear. *  Dzwonienie w uszachCzęste lub sporadyczne dzwonienie w uszach lub w tylko w jednym uchu.


42 - BEHIND YOUR EYE: A headache, especially in the sinus, or in just one ear.  *  Za twoimi oczami: Ból głowy, szczególnie w zatokach, lub tylko w jednym uchu.


43 - MEDICAL PROCEDURES: Dreams of doctors doing medical procedures upon your body.  *  Medyczne procedury: Sny o lekarzach wykonujących jakieś medyczne procedury na twoim ciele.


44 - GOING CRAZY: Having the feeling that you are going insane for even thinking about these sorts of things. Recurring thoughts/premonitions, that do not want to leaveOdchodzenie od zmysłów: Masz poczucie, że zwariujesz na samą myśl o tego typu rzeczach. Uporczywe myśli/przeczucia, które nie chcą odejść.


45 - PARANORMAL: Experiencing psychic or odd experiences including strong intuition. *  Paranormal:   Doświadczanie parapsychicznych lub dziwnych doświadczeń, w tym silnej intuicji.


46 - COMPULSIVE/ADDICTIVE: This behavior either throughout your life or onset at adulthood. *  Kompulsywne/Uzależniające/Wciągające: Rodzaj zachowania albo przez całe twoje życie lub mające początek dopiero w wieku dorosłym.


47 - URGE TO TAKE (a large amount of) VITAMINS (tablets or organically): Do you feel compelled to take more vitamins as the years pass? Do you feel somehow it is helping ‘replenish/regenerate’ your body? *  Potrzeba zażywania dużej ilości witamin (w postaci tabletek lub naturalnie): Czy czujesz się zmuszony do zażywania coraz większej ilości witamin wraz z upływem czasu? Czy w jakiś sposób odczuwasz fizycznie, że to pomaga "regenerować/uzupełniać" braki twojego organizmu?


48 - It sounds stupid, I know... but AFRAID OF THE CLOSET (in general - doors): Have you ever been or are you now (sudden) afraid of your closet or any closet in the house, having to make certain the door(s) are always shut? *  Brzmi to głupio, wiem, ale czy masz ... Lęki związane z szafą (albo drzwiami w ogóle): Czy kiedykolwiek bałeś się lub teraz (nagle) boisz się swojej szafy lub szaf w domu, musisz mieć pewność, że jej/ich drzwi są zawsze zamknięte?


49 - SEXUAL OR RELATIONSHIP PROBLEMS: Have had or are having an odd feeling that you must not become involved in a relationship because it would interfere with something. *  Problemy z pożyciem seksualnym albo z samym zawieraniem związków: Czy miałeś lub masz dziwne poczucie, że nie musisz angażować się w związku, ponieważ będzie to kolidować z czymś*?

50 - REMAIN VIGILANT: Fear that if you do not remain vigilant you will be taken away by someone.  *  Zachowywanie czujności: Obawa, że jeśli nie pozostaniecie czujni zostaniecie zabrani przez kogoś.

51 - DIFFICULTY TRUSTING, SUSPICIOUSNESS: Have trouble trusting other people, especially authority figures such as doctors.  *  Brak Zaufania do Ludzi, Podejrzliwość:  Czy macie problemy z zaufaniem ludziom, zwłaszcza takim postaciom jak - lekarze?


52 - DREAMS OF DESTRUCTION: Dreams about catastrophes such as the end of the world or civilization.  *  Sny o Zniszczeniu, Zagładzie: Sny o katastrofach takich np. jak koniec świata/cywilizacji.


53 - DON’T TALK: You have the feeling you should not talk about these things or that you are not supposed to talk about these things. And when you say such things anyway, happen sort of things which you receive as a punishment? (eg. nosebleeds, headaches, growing anxiety and paranoia)  *  Nie Mów Nikomu: Masz poczucie, że nie powinnaś/powinieneś mówić o tych rzeczach, że nie wolno ci o tym mówić? A kiedy mówisz, dzieją się różne rzeczy, które odbierasz jako karę? (np. krwawienia z nosa, bóle głowy, narastający niepokój i paranoja).


54 - SLEEP AGAINST THE WALL: You feel you must have your bed against the wall. Of course, many people have the bed against the wall ... which itself proves nothing, but if you put the bed against the wall on purpose, out of fear, because you previously had them near the window and is connected with some traumatic event or dream ...). *  Spanie pod ścianą: Czujesz, że musisz mieć swoje łóżko ustawione pod ścianą. Oczywiście wiele ludzi ma łóżka pod ścianą... co samo w sobie o niczym nie świadczy, ale jeśli stawiasz łóżko pod ścianą celowo, ze strachu, bo wcześniej miałeś je koło okna i wiąże się to z jakimś traumatycznym snem lub zdarzeniem...).


55 - LOCKING ALL DOORS (see point 46, 48): You double and triple-check locking up at night to prevent something or someone getting into your home. A form of compulsive behavior.  *  Zaryglowywanie wszystkich drzwi (podpunkt 46 i 48): Dwukrotnie lub więcej razy w nocy sprawdzasz wszystkie drzwi i zamki, aby uniknąć by coś lub ktoś dostał się do domu. Forma kompulsywnego zachowania.


56 - CHILDREN OR PARENTS: Have talked about things on this list or you have heard them talk to others about things on this list. They do not need to know about the reasons, but they have similar symptoms. Dzieci lub Rodzice: Mówili o rzeczach z powyższej listy albo słyszałeś jak rozmawiali o tym z kimś trzecim na powyższe. Nie muszą wiedzieć o przyczynach, ale mają podobne objawy.


57 - NO SUCCESS: You have tried to resolve some of these problems in your mind, rational, fearing, that you may have a mental illness, but with little success. *  Bez powodzenia: Próbowałaś/eś rozwiązać niektóre z tych problemów w głowie, racjonalnie, bojąc się przed samym sobą, że możesz mieć jakąś chorobę umysłową, ale z marnym skutkiem.


58 - NO RECALL: You have experienced many of these traits but cannot remember anything related to any abduction experience.  * Zero Wspomnień:  Kiedy doświadczyłeś wiele z wymienionych powyżej spraw, nie mogąc jednak przypomnieć sobie żadnych doświadczeń z tzw. uprowadzenia. FOURTEEN (14) ADDITIONAL SIGNS OF POTENTIAL ALIEN ABDUCTION
14 Dodatkowych Potencjalnych Znaków Uprowadzenia przez Obcych
~ based on Raymond Fowler's:
"
SynchroFile: Amazing Personal Encounters With Synchronicity And Other Strange Phenomena" (2004)AWAKE IN OTHER POSITION/PLACE (may be associated with sleepwalking)Budzenie się w innych pozycjach/miejscach (może mieć związek z lunatykowaniem)


DREAMS OF FLOATING THROUGH WINDOWSSny o Unoszeniu się/Wylatywaniu przez Okna


DREAMS OF FLOATING IN A BEAM OF LIGHT 
Sny o Unoszeniu się w wiązce światła


DREAMS OF ALIENS, DOCTORS AND OPERATIONS  (or mental tests)
Sny o Obcych, Lekarzach lub Operacjach (albo testach psychicznych/mentalnych)


COMPULSION TO BECOME A VEGETARIAN
Silny przymus nagłego zostania wegetarianinem/veganem/jaroszem


COMPULSION TO STUDY ASTRONOMY
Przymus studiowania Astronomii


COMPULSION TO STUDY QUANTUM PHYSICS
Przymus studiowania Fizyki Kwantowej


EXPERIENCE SYNCHRONISTIC HAPPENINGS
Doświadczanie/doświadczenia synchronicznych wydarzeń


EXPERIENCE BEING OUT OF BODY (OBE)
Doświadczenie (przynajmniej raz) wyjścia z ciała


EXPERIENCE FLASHBACKS

(Strange craft, conference, corridors, glowing-misty oval room with table (like classrooms), alien exam, instruments, babies, hybrid children, ufo sightings, etc.)
Doświadczanie retrospekcji (deja vu)
(Dziwne pojazdy, konferencje/wykłady, korytarze, świecące-mgliste owalne pokoje ze stołami, badanie lub egzaminowanie przez obcych, jakieś instrumenty, dzieci, dzieci-hybrydowe (na wpoły ludzkie, na wpoły obce), obserwacje UFO)


HAVE FEAR/WARINESS OF A CERTAIN PLACE
Strach lub nieufność względem jakiegoś miejsca


HISTORY OF FAMILY UFO EXPERIENCES
Rodzinne historie doświadczeń-UFO


SEE SAME NUMBERS ON THE CLOCK LINED UP
(Such as awakening at 1:11 a.m. or 3:33 a.m.) 
Notoryczne widzenie tych samych liczb np. na budziku/zegarku cyfrowym
(np. budząc się o 1:11, 2:22, czy 3:33 rano)


SEE HOODED FIGURES, STRANGERS DRESSED IN BLACK 
(the feeling that you are being followed, watched, monitored)
Widzieć zakapturzone postaci, jakichś obcych ludzi ubranych na czarno
(poczucie, że jest się śledzonym, obserwowanym, monitorowanym)


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

"Persian Mythology, Gods and Goddesses" (Part I)

"Ulecz się sam" - Andrzej Żak. Część II - Wolność jest jak zdrowie: uzyskuje wartość i stajemy się jej świadomi tylko wtedy, gdy ją tracimy...

Mitologia Indyjska: Mit o powstaniu świata, Bogini Matce i wojnie bogów!