"Energia Piramid (Pyramid Power)" - Dr G. Pat Flanagan. Część II


Obraz-fantasy wzorowany na Stargate (1994)*

Część (Part) I - TUTAJ (HERE)


~ Projekty Badania Piramid ~


W wyniku wstępnych badań rozpocząłem serię poważnych badań modeli piramidy. Stabelaryzowany spis piramid (poniżej): przybliżone zasadnicze wymiary piramidy.


Podstawa        Krawędź boczna         Wysokość
6 cali                  5,7 cala                        3,8 cala
12 cali                11,4 cala                      7,6 cala
24 cale               22,8 cala                      15,3 cala
36 cali                34,3 cala                      22,9 cala
72 cale               68,5 cala                      45,8 cala


Wymiary te oparte są na dokładnych wymiarach Piramidy z Gizy. Są to tylko niektóre z wymiarów piramid użytych w mojej pracy doświadczalnej. Opierając się na fakcie, że Piramida z Gizy jest jedyną na świecie wentylowaną piramidą, również eksperymentowałem z piramidami mającymi otwory w ścianach bocznych. Otwory mają średnicę nie większą niż 1/3 długości podstawy. Otwory nie zmniejszają działania a wydają się nawet wspomagać procesy zachodzące wewnątrz struktury.

Piramidy były wykonane z rozmaitych materiałów takich jak karton, drewno, gips, pleksiglas, stal, miedź, glin, cement i ich kombinacje. Zastosowane materiały nie wpływają znacznie na wyniki, jednakże wielkość i orientacja piramidy ma zasadnicze znaczenie. Z początku sądziłem, że piramida pracuje najlepiej gdy jest ustawiona na północ geograficzną, jednak po bardzo dokładnym badaniu odkryłem, że najlepsze jest ustawienie na północ magnetyczną, inaczej niż w przypadku Wielkiej Piramidy. Skłania mnie to do poglądu, że Wielka Piramida była zbudowana w czasie, gdy pole magnetyczne Ziemi było zgodnie z osią biegunową. Przesunąć się dla biegunów nie jest niczym niezwykłym. W chwili pisnia tej pracy, magnetyczne bieguny Ziemi przesuwają się z szybkością 17 stóp na miesiąc.

Przy odtwarzaniu eksperymentów Bovisa wypróbowano wiele psującej się żywności' próby wykonano w piramidach z różnych materiałów, o rozmaitych kształtach i wielkościach, przy różnych ustawieniach i różnych umiejscowieniach żywności w piramidzie. Wyniki tych eksperymentów wskazują, że najlepsze ustawienie jest zgodne z osią magnetyczną.

Używając zewnętrznego, stałego pola magnetycznego wykonana eksperyment określający słuszność tej teorii. Jest on przedstawiony na rysunku poniżej. Podstawa kartonowej piramidy wynosiła sześć cali. Magnesy z alniko (Al - aluminium + Ni - nikiel + Co - kobalt) mają pięć cali, a pola są rzędu 300 Gs. Za pomocą opisanego układu mumifikowałem artykuły żywnościowe przy dowolnym ustawieniu zespołu, dopóki sama piramida była ustawiona tak, jak przedstawiono względem pól magnetycznych. Wykazy dotyczące rozmaitych eksperymentów z żywnością podane są w mojej wcześniejszej pracy The Pyramid and Its Relationship to Biocosmic Energy. Mój wkład na polu mumifikacji żywności polega na odkryciu, że piramida będzie równie dobrze zabezpieczać żywność w każdej części struktury, jak w Komorze Królewskiej, co zakomunikował Bovis.


Badanie wpływu zewnętrznych pól magnetycznych na piramidę


Żyletki

Przy odtwarzaniu urządzenia Drbala do ostrzenia żyletek, dokonano następujących spostrzeżeń. Podczas gdy Drbal teoretyzował o poprawie struktury krystalicznej ostrza, ja uważam, że piramida zapobiega stępieniu spowodowanemu zanieczyszczeniem powierzchni przez tłuszcze skóry i kwasy, jak również związki chemiczne zawarte w kremach do golenia i w mydłach. Goliłem się ponad 200 razy ostrzem potraktowanym w piramidzie. Taką samą ilość razy goliłem się również ostrzem przemywając je, po każdym goleniu, czystą zdejonizowaną wodą destylowaną. Zwykle moje ostrza tępią się po trzech lub czterech goleniach. Może to również być efekt ostrzenia spowodowany działaniem energii rozładowania zachodzącego z ostrych krawędzi ostrza. Jest dobrze znane, że każdy ostry przedmiot naładowany dowolną energią, czy to magnetyczną, elektromagnetyczną, czy elektryczną zmierza do skoncentrowania jej i rozładowania z ostrych powierzchni i punktów, gdy zostanie umieszczony w naładowanym systemie. Z tego punktu widzenia opisane eksperymenty są w całości rezultatami moich własnych odkryć na tym polu.

Wpływ energii piramidy na organizmy żywe

Badano wpływ piramidy na rośliny i ludzi. Pomiary zmian w organizmie wykonano za pomocą fotografii kirlianowskiej, pomiarów GSR, punktów akupunktury, detektorów fal alfa i subiektywnych relacji.


Pomiary Kirlianowskie


Urządzenie do fotografii kirlianowskiej jest takie samo jak urządzenie przedstawione na obrazku (poniżej). Obrazek ten przedstawia podstawowy obwód generatora. Jednostka jest generatorem wysokiego napięcia o wysokiej częstotliwości, działającym przy 2 MHz. Napięcie generatora jest dostrajane w sposób ciągły od zera do kilkuset kilowatów przez zmianę szczeliny iskrowej w ustalonym zakresie. Przekaźnik czasowy jest włączony w uzwojenie pierwotne transformatora celem uzyskania precyzyjnych naświetleń.

A - Generator wysokiego napięcia o wysokiej częstości do fotografii kirlianowskiej

W praktyce, jednostka jest dostrajana w ciemnym pokoju, więc nie jest widziane wyładowanie koronowe z fotografowanego obiektu. Jedyna pozostająca energia jest niewidzialnym światłem nadfioletowym. W tym systemie można zastosować niemal każdy film począwszy od Kodacolor a skończywszy na Polaroid. Jednostka ta jest wartościowym narzędziem służącym do badania pól energii wokół obiektów żywych. Wykonano kilkaset fotografii odcisków palców i liści przed i po potraktowaniu w piramidzie. Fotografie te były kolorowe i czarno-białe. Kolorowe fotografie są szczególnie frapujące, jako że przedstawiają zmiany koloru i jasności w strukturze bioplazmy.
B - Fotografie kirlianowskie tego samego palca wykonane w odstępie jednej minuty, przed i po potraktowaniu w piramidzie

C - Fotografie kirlianowskie tego samego liścia wykonane w odstępie pięciu minut, przed i po potraktowaniu w piramidach

Obrazy A, B i C - są typowymi przykładami fotografii otrzymanych tą techniką. Obraz B składa się z fotografii odcisku palca przed i po potraktowaniu w piramidzie. Przyłożone napięcie i nastawa czasowa odbitki były takie same. Osobnik umieszczany był w piramidzie i podstawie 6 stóp, wykonanej z plastyku winylowego i właściwie usytuowanej wzgl. biegunów magnetycznych. Traktowanie osobnika w piramidzie trwało jedną minutę. Działanie piramidy zmienia się. Czasami otrzymanie podobnych wyników zabiera nawet pół godziny pobytu w jednostce.

Aura czyli otoczka energii wokół palca jest pełniejsza i większa niż aura na pierwszym zdjęciu. Fakt, iż zawartość energetyczna obrazu jest większa i kształt jest pełniejszy wskazuje na powiększenie się aury bez jakiejkolwiek utraty energii. Bardziej dramatyczny efekt otrzymano z liściem geranium, co przedstawia obraz C. Liść odcięto od rośliny na pół godziny przed wykonaniem pierwszego zdjęcia. Pole energii było niemal w całkowitym zaniku, tak jakby liść umierał. Na następnej fotografii aura znacznie powiększyła się, pokazując regenerację wskutek tylko 5-minutowego potraktowania w małej, o podstawie sześć cali, piramidzie wykonanej z kartonu; znów piramida była właściwie ustawiona względem biegunów magnetycznych. Najlepsze rezultaty otrzymano, gdy piramidy znajdowały się na zewnątrz zabudowań. Przyczyna tego zostanie opisana w następnej sekcji dotyczącej teorii.

Z kolei na drugim zdjęciu, liść jest w pełni nasycony i wiele z czarnych miejsc jest teraz nasyconych światłem. Technikę kirlianowską można stosować celem bieżącego mierzenia konsekwencji rozmaitych technik energetycznych, takich jak ćwiczenia oddechowe jogi, medytacja oraz mierzenia wpływu żywności opartej na bazie naturalnej, ewentualnie chemicznej, alkoholu, ozonu, tlenu, itd.

Typowy układ do pomiaru wpływu piramidy na GSR roślin

Efekty GSR


Do pomiaru tak drobnych, jak i dużych zmian GSR, czyli galwanicznej oporności skóry organizmów żywych, służy tzw. czuły mostek elektroniczny. Jednostka ta jest w najwyższym stopniu uniwersalna, gdyż może być wyrównoważona dla pomiaru w bardzo szerokim zakresie wartości wejściowych. Jednostkę można połączyć z oscylografem zapisującym lub z innymi urządzeniami ciągłego zapisu wyników. Celem wykrycia drobnych zmian oporności można regulować czułość. Elektrody typu German Silver stanowią zwykły układ elektrod stosowany do roślin. Na obrazie powyżej przedstawiony jest właśnie ten układ elektrod.

Przed każdym użyciem należy oczyścić elektrody papierem ściernym szmerglowym. Liść roślin nie powinien być zakurzony. Elektrody można przytrzymać zaciskami krokodylowymi. W celu zapobieżenia obciążenia liścia niezbędny jest statyw i giętki układ przewodów. Wypróbowane zostały ciekłe elektrony, lecz ja preferuję przedstawiony układ. Wypróbowano z zadowalającymi wynikami małe elektrody typu sond, lecz zostały one przetestowane na krótko przed opublikowaniem niniejszych wyników.

Teoria stosowania małych elektrod polega na odszukaniu punktów akupunktury rośliny. Rośliny wykazują wiele odmiennych cech określających zachodzące w nich zmiany, wydaje się, że czasami śpią, a czasami, że są bardzo aktywne. Zasadnicze rezultaty są rozpoznawane w postaci bardzo szybkiego obniżenia oporności rośliny w chwili umieszczenia nad nią piramidy.

W eksperymentach stosowano przejrzyste piramidy z pleksiglasu oraz nieprzejrzyste piramidy kartonowe. Pojawiły się natychmiastowe zmiany wobec piramidy dowolnej wielkości. Próba skorelowania zmiany oporności z natężeniem energii jest w pewnym stopniu pomyślna. Nie ma zmian gdy roślina śpi. Na podstawie reakcji miernika można łatwo wskazać kiedy roślina śpi. Kiedy roślina jest w stanie reaktywnym istnieje współczynnik relaksacji w zmianie oporności, która jest cały czas powolna a tylko czasami ma dużą szybkość. Zmiany w otoczeniu, druga osoba wchodząca do pokoju, zmiana koloru oświetlenia, głośny szum - wszystko to oddziałuję na roślinę. Oddziałują nawet myśli eksperymentatora. Czasami roślina wykazywała oscylacje zgodne z uderzeniami serca eksperymentatora. W tym czasie gdy sygnały rośliny są ożywione, roślina będzie natychmiast reagowała na oddziaływanie piramidy. Badania kontrolne wykonywano opuszczając nad roślinę sześcian z pleksiglasu. W przypadku sześcianu o tej samej objętości nie zaobserwowano zmian, jakie występowały wobec piramidy.
Pomiary GSR człowieka


Pomiary na ciele człowieka wskazują na znacznie większą aktywność niż pomiary wykonane na roślinach. Elektrody i układy zostały już wcześniej opisane. Zmierzono efekt półprzewodzenia, zmianę oporności przy pomiarze biegunowym między oboma stronami ciała oraz podstawowe zmiany w zwykłej oporności punktów w jednym kierunku. We wszystkich przypadkach wystąpiły u osobników męskich i żeńskich bardzo szybkie zmiany w GSR między punktami akupunktury. Typowe zmiany, przy potraktowaniu krótszym niż pięć minut, polegały na zrównoważeniu efektu półprzewodzenia oraz na ogólnym obniżeniu oporności ciała. Oporności wynoszące 150 000 omów zmieniały się w czasie krótszym niż pięć minut do wartości 2500 omów.

Oddziaływanie piramidy miały podstawy: duża - sześć stóp, mała - sześć cali. Badania wykonano na wszystkich obszarach ciała i skorelowano wszystkie wyniki: piramidy spowodowała widoczne wyrównoważenie prądów QJ lub Tch'i w południkach. Najdogodniejsze do mierzenia punkty znajdują się na głowie, zaś efekt półprzewodzenia najłatwiej mierzyć między rękami.

Punkty akupunktury zlokalizowano dokładnie stosując metodę jednokierunkowego umieszczenia elektrod. Jedna elektroda umieszczona jest na płatku ucha, a druga jest małą okrągłą sondą badawczą stosowaną w miernikach uniwersalnych. Sondę przesuwa się w obszarze poszukiwanego punktu, dopóki nie zostanie stwierdzona duża zmiana oporności. Dokładne położenie punktu oznacza się małym, zmywalnym pisakiem. Wówczas, tę samą procedurę powtarza się po przeciwnej stronie ciała wobec korespondującego, przeciwległego punktu. Wtedy dwie małe elektrody przymocowuje się do przeciwległych punktów i dokonuje się pomiaru między nimi, zmieniając ich biegunowość i notując oporność w obydwu kierunkach. Odnotowana wówczas zostaje różnica.

Po przełączeniu elektrod i nastawieniu miernika biegunowości na biegunowość dającą najwyższą oporność opuszcza się piramidę nad osobnikiem lub umieszcza się małe piramidy, nakierowane na bieguny magnetyczne, nad punktami akupunktury. Znów odnotowano największe zmiany, gdy eksperyment był przeprowadzany na zewnątrz budynku. Powinno być odnotowane bardzo szybkie obniżenie oporności w punkcie. Zmiana biegunowości będzie wskazywać, że oporność drugiej strony obniża się wolniej. W tym samym punkcie oporność, bez względu na biegunowość, pozostanie taka sama lub prawie taka sama. Całkowita oporność obydwu punktów często jest znacznie obniżona. 

Jeśli efektu półprzewodnika nie obserwuje się w pierwszym układzie punktów akupunktury, wybiera się inny południk i dokonuje pomiaru dopóki nie zostanie zlokalizowany południk niezrównoważony. Według akupunktury opisanej przez Chińczyków, napięcie i prąd mostka GSR są bez znaczenia i nie mają żadnego wpływu na punkty akupunktury. Obserwuje się zrównoważenie efektu półprzewodzenia po potraktowaniu osobnika w piramidzie. Należy podkreślić, że celem opisanych eksperymentów nie jest leczenie osobnika akupunkturą, lecz pomiar wpływu piramidy na punkty energii psychicznej w ciele. Takie same zmiany GSR odnotowano również dla innych, opisanych dalej modyfikacji, takich jak: matryca piramidowa i płytka energetyczna piramidy.Stała dielektryczna skóry


U badanych osobników zmierzono również zmiany stałej dialektrycznej skóry. Urządzenie pomiarowe (na obrazie poniżej) przedstawia kilka typów elektrod. Trzy z nich to: elektroda współosiowa, kondensator podwójny i pojedynczy. Na układ elektrod na głowie człowieka, działał z kolei stały nacisk ze strony pałąka o stałym naprężeniu, ocalonego ze starej pary słuchawek. Elektroda współosiowa jest przydatna przy pomiarze zmiany rezonansu lub stałej dialektrycznej w ściśle ograniczonym obszarze. Zastosowany instrument był trochę bardziej wymyślny.

Był to w zasadzie generator składający się z układu elektrod jako elementu określającego częstość. Wyjście generatora zasilało dyskryminator, który tylko przekształca zmiany częstości na zmiany napięcia. Wówczas zmiany napięcia częstości bezpośrednio odczytuje się z woltomierza z dwustronną podziałką. Do pomiaru zmian w poprzek całego ciała stosuje się układ elektrod podwójnych.

Układ kondensatora pojedynczego połączony jest z elektrodą stykową i stosowany do wyznaczania południków na powierzchni skóry. W tym układzie, kondensator jest zwykle bardzo małym dyskiem lub kuleczką. Stosowana jest 1/2-milimetrowa taśma dialektryczna lub izolująca, którą umieszcza się na powierzchni kondensatora. Kondensatory wykonane są z przewodzącego posrebrzonego epoksydu. Elektroda wytoczona jest na tokarce z kawałka akrylu. Przykładem jest widok boczny elektrody współosiowej. Zaczerniony obszar elektrody stanowi jej wgłębiony fragment. Przewody wprowadzone są do otworów wywierconych z przeciwnej strony. Wówczas wydrążenia są wypełniane srebrnym przewodzącym epoksydem. Po stwardnieniu żywicy epoksydowej powierzchnia jest gładko szlifowana. Powierzchnia elektrody jest polerowana papierem ściernym szmerglowym, po czym umieszczana jest na niej powłoka dialektryczna.


Typowy układ elektrod do pomiaru zmian stałej dialektrycznej skóry za pomocą rezonansu

Pomiar rytmu alfa


Należałoby wykonać wiele prac celem skorelowania wyników opisanego eksperymentu. Eksperyment ten wykonano trzy razy, a powinien być wykonany znacznie więcej razy, aby miał decydujący charakter. Kiedyś pewien człowiek bardzo mozolił się, wypróbowując urządzenie do badania fal alfa za pomocą sprzężenia zwrotnego, nad generacją fal alfa. Przechodził on przez rozmaite etapy relaksacji i usiłował tak jak go na to było stać wygenerować fale alfa, lecz było to bezskuteczne. W chwili gdy miał zamknięte oczy umieściłem nad jego głową piramidę o podstawie 2 stóp. Gdy piramida znajdowała się nad jego głową do głośnika dotarły silne fale alfa. Po usunięciu piramidy fale alfa zanikły. Powtórzenie próby dało takie same wyniki. Eksperyment ten powtórzono jeszcze na trzech osobach, uzyskując takie same wyniki.


Subiektywne raporty


Kilkaset osób przebywało w plastykowych piramidach o podstawie 6 stóp. Próby przebiegały najpierw z przyjaciółmi, których poproszono o półgodzinny pobyt w piramidzie, a później o opisanie ich wrażeń doznanych w tej strukturze. Osobnikom nie dano żadnej wskazówki czego mają oczekiwać. We wszystkich przypadkach osobnicy donosili o intensywnym cieple w ciele i odczuciu mrowienia w rękach.

Piramida była wentylowana dużymi otworami w ścianach bocznych tak, jak to przedstawiono na obrazie poniżej! Nawet przy dużych otworach w ścianach bocznych opisywali jeszcze intensywne odczucie ciepła.

Opis ten jest podobny do opisu tybetańskiego Tumo (Joga Wewnętrznego Żaru, Joga Ciepła Psychicznego – praktyka religijna buddyzmu tybetańskiego). Szereg ludzi zdecydowało się na własne piramidy. Energia mego ciała wzrosła, odkąd zacząłem sypiać w namiocie o kształcie piramidy. Raportowanym przez wielu efektem jest odczucie zaburzenia czasu. Pewien osobnik przebywał w piramidzie 4 godziny, ale według jego subiektywnego odczucia upłynęło pół godziny. Eksperymentujący z falami alfa stwierdzili, że osobnik będący w stanie alfa traci całkowicie odczucie czasu i przestrzeni. Koreluje to z zaobserwowaną w piramidzie aktywnością fal alfa.

Struktura w.w. piramidy wentylowanej

Medytacja


Wiele osób interesowało się zjawiskami psychicznymi i praktykowaniem rozmaitych postaci medytacji. Wszystkie osoby, które praktykowały medytację donosiły o znacznym wzroście efektów medytacji w piramidzie. Wyniki badań z powyższą strukturą wykazały, że otwory o wielkości 1/3 długości podstawy nie wpływają na właściwości piramidy. Koreluje to z teorią mówiącą, że Wielka Piramida została zbudowana jako komora medytacyjna służąca do rozwijania mocy psychicznych.

Zwierzęta


Nie prowadzono żadnych obszernych badań nad zwierzętami. Jednakże są tu trzy interesujące przypadki. Pewnego dnia mój przyjaciel umieścił swego ulubionego kota w piramidzie na pół godziny. Kot polubił piramidę i zaczął sypiać w niej. Na początku doświadczenia kot był nienasyconym amatorem mięsa. Po sześciu tygodniach przestał jadać mięso i raczej głodował niż jadł. Dalsze badania wykazały, że kot zmienił swoją dietę i chciał jeść tylko owoce, warzywa, ser i orzechy. Zwierzę stało się wegetarianinem! Jadło surowe warzywa i owoce wszelkich gatunków: kantelupy, gruszki, pomarańcze i arbuzy.  Rzecz miała się podobnie z innym kotem, jak również z moim pudlem.


Wzrost roślin


Przeprowadzono serię badań dotyczących wpływu oddziaływania piramidy na szybkość wzrostu roślin. Badane rośliny były pędami lucerny. Posiadałem pewną znajomość kiełków, gdyż w moim gabinecie wyrosło ich ponad 2500 funtów. Kiełki były traktowane trzema różnymi sposobami:

1. traktowanie wody do podlewania;
2. bezpośrednie traktowanie rośliny w piramidzie;
3. traktowanie ziarna w piramidzie.
We wszystkich przypadkach wykonano identyczne próby z sześcianami o tej samej objętości, jako strukturami kontrolnymi. We wszystkich przypadkach potraktowane w piramidzie rośliny rosły od dwóch do trzech razy szybciej niż rośliny kontrolne, były zdrowsze i przetrwały dłużej po ścięciu. Pewien kalifornijski farmer uprawiający winorośl zastosował mój system w swym układzie nawadniania i jego plony winogron były 2,5-krotnie wyższe niż średni plon jego sąsiadów i przeciętna kalifornijska.


Traktowanie wody


Woda może być traktowana kilkoma sposobami. Może być umieszczona w piramidzie, w pojemniku, na okres czasu zależny od wielkości piramidy i od ilości traktowanej wody. Zastosowałem piramidę o podstawie dwóch stóp i traktowałem butelkę o pojemności kwarty przez pół godziny. Inna technika traktowania polega na przepuszczaniu wody przez spiralną wężownicę w kształcie fontanny.


Bezpośrednie traktowanie pędów


Zastosowana piramida była jednostką o podstawie jednej stopy, wykonaną z przejrzystego pleksiglasu. W ścianach bocznych wycięte były 4-calowe otwory celem uzyskania pełnej wentylacji. Pędy w piramidzie całkowicie wyrosły. Pędy kontrolne całkowicie wyrosły w dobrze wentylowanym sześcianie o identycznej objętości. 


Traktowanie nasion


Nasiona umieszczono w kartonowej piramidzie o podstawie sześć cali na osiem godzin.

WYNIKI

Najpomyślniejsze było traktowanie wody i roślin, zaś traktowanie piramidą nasion, było najsłabsze. Pędy wzrosłe w piramidzie przetrwały bez zepsucia przez tydzień po żniwie. Z drugiej strony, pędy kontrolne przetrwały 24 do 36 godzin zanim pojawiły się braki.

Odwodnienie

Z powodu zachodzącego w piramidzie odwodnienia czyli mumifikacji żywności wykonałem serię eksperymentów, aby przekonać się czy szybkość odwadniania wzrasta w piramidzie. Nie wzrasta! Zachodzi normalne odwodnienie, istnieje tylko różnica, że żywność umieszczona w piramidzie nie psuje się podczas odwodnienia. Pędy wyrosłe w piramidzie i pozostawione bez wody przez 24 godziny nie umierają, ani nie psują się jak pędy kontrolne. Pędy kontrolne wydzielały woń i umierały. Pędy w piramidzie odwodniły się nieznacznie lecz nie zepsuły się i po wznowieniu nawodnienia, odzyskały zwykłe tempo wzrostu.


Krótkotrwałe działanie na żywność i zmianę smaku


Podczas moich pierwszych badań nad mumifikacją żywności smakowałem potraktowaną piramidą żywność, aby upewnić się, że była rzeczywiście dobra. Mimo braku jakiejkolwiek oznaki rozkładu chciałem wiedzieć, jak żywność będzie smakowała po poddaniu jej procesowi mumifikacji. Doznałem wielkiej niespodzianki! Żywność nie tylko smakowała dobrze, lecz smakowała lepiej niż przed umieszczeniem jej w strukturze! W dalszej części eksperymentów odkryłem, że piramida miała wpływ na smak żywności nawet wtedy, gdy żywność była traktowana przez zadziwiająco krótki czas. Pozostawałem pod tak silnym wrażeniem tego nowego odkrycia, że rozpocząłem serię podwójnych ślepych prób na zmianę smaku żywności. Użyłem kilkudziesięciu ludzi i przeprowadziłem badanie następująco.

Cała ta żywność pochodziła z tego samego źródła, tj. próbki żywności badanej, podzielonej na równą połowę, aby próbka kontrolna była taka sama jak próbka do traktowania w piramidzie. Wówczas próbki zostały umieszczone w papierowych kubkach z numerami na denkach. Kubki podzielono i zapisano w kontrolnym rejestrze. Wybrane kubki były traktowane przez 5 minut w piramidzie. Do badań tych użyto wentylowanej piramidy o podstawie sześć stóp. Wszystkie kubki z żywnością losowo zmieszano tak, że nikt nie wiedział, która porcja żywności jest która. Przeprowadzono próby smakowe i czterdziestu z czterdziestu ośmiu ludzi wybrało żywność potraktowaną w piramidzie jako smaczniejszą. Lubię 100-procentowe wyniki, więc indagowałem tych, którzy omylili się przy pewnych porcjach żywności i dowiedziałem się, że byli oni albo nałogowymi palaczami albo ludźmi dużo pijącymi. Późniejsze spotkania z koncesjonowanymi kiperami win potwierdziły moje podejrzenia, że ludzie z pewnymi nałogami, co do jedzenia i picia, nie mogą bardzo dobrze rozpoznawać smaku. Po prostu ich kubki smakowe są "zmienione".

Badano żywność wszelkich typów: słodką, kwaśną, rozmaite alkohole, owoce i tytonie. Gorzkie i kwaśne produkty żywnościowe traciły swą ostrość i stawały się łagodniejsze. Słodka żywność stawała się słodsza. Kawa traciła swą gorycz i smakowała tak, jakby była pozbawiona kwasu. Wzrastała jakość owoców. Ananas o kwaśnym smaku traci go i staje się tak słodki, jak świeżo dojrzały i w porę zerwany. Tytoń traci swą cierpkość - czarny tytoń meksykański traci swą cierpkość i smakuje jak łagodna wyborowa Virginia. Najbardziej zaskakujące efekty wystąpiły dla tytoniu fajkowego, papierosów bez filtra i cygar. Jeden z moich współpracowników pali bardzo cierpki gatunek papierosów bez filtra i używa lufki do papierosów z filtrem krystalicznym. Po traktowaniu papierosów w piramidzie zauważył on, że już nie musi tak często zmieniać swego kryształu filtracyjnego. Zamiast zmieniać go po każdej paczce, zmienia go teraz po trzech lub czterech paczkach. Ludzie, którzy posiadali całe kartony gatunków papierosów potraktowanych w piramidzie, powrócili chcąc swe nowe papierosy poddać działaniu piramidy, ponieważ nie mogli znieść - po paleniu papierosów potraktowanych w piramidzie - cierpkiego smaku normalnego gatunku.

Banany i inne łatwo psujące się towary można przechowywać dłużej, jeśli po nabyciu, potraktowane są w piramidzie przez pół godziny. Wszystkie próbki kontrolne w krótkim czasie zepsuły się, zaś owoce potraktowane w piramidach zachowały świeżość dwukrotnie dłużej. Cięte kwiaty trzymają się dłużej zanim zeschną, jeśli są umieszczone w wodzie poddanej działaniu piramidy.
Inne konfiguracje piramidowe


Podczas eksperymentów dotyczących badania smaku odkryłem inne zjawisko. To nowe odkrycie jest niezmiernie istotne jak sądzę. Wspomniałem wcześniej, że w każdym układzie energetycznym, energia zmierza do rozładowania z ostrych wierzchołków.

Nowe odkrycie polega na tym, że również w piramidzie energia płynie ze wszystkich jej pięciu wierzchołków! Bardzo szybko można sprawdzić to biorąc filiżankę kawy i rozlewając ją do dwóch innych filiżanek. Małą piramidę o podstawie sześć cali ustawić względem biegunów magnetycznych. Umieścić jedną z filiżanek na szczycie piramidy na około jedną minutę i wypróbować różnicę! Badanie to było konsekwencją pewnego nie wyjaśnionego zjawiska. 

Pewni badacze prowadzili eksperymenty nad mumifikacją i również ich próbki kontrolne zmumifikowały się bez rozkładu. Wkrótce odkryłem, że próbka kontrolna była poddana promieniowaniu energii wypływającej z wierzchołków piramidy. Jeśli próbka kontrolna umieszczona jest zbyt blisko piramidy, jest ona również poddana jej działaniu! Wyniki tych badań doprowadziły do rozwinięcia nowego przyczynku do tematu. Na obrazku poniżej przedstawione jest nowo odkryte urządzenie. Urządzenie to nazywam matrycą piramidową lub rusztem. Matrycę wykonano z małych piramid o podstawie jednego cala. Piramidy te powinny być precyzyjnie wykonane, gdyż nawet mały błąd będzie wpływał na wyniki. Matryca, którą wykorzystałem jest jednostką o wymiarach 3 cale x 5 cali posiadającą piętnaście piramidek. Żywność umieszczona na wierzchu matrycy jest poddana takiemu samemu działaniu jak w dużej piramidzie! Matrycę tę stosowano z powodzeniem we wszystkich poprzednio opisanych eksperymentach. Zajmuje ona znacznie mniej miejsca niż duża nieporęczna piramida.


Ruszt piramidowy czyli matryca promieniuje energię z wierzchołków piramidy


Płytka energii piramidy


Ponieważ obiekt ten jest w wysokim stopniu prawnie zastrzeżony nie mogę ujawnić dokładnej techniki wytwarzania go, gdyż jego zastosowania patentowe są w toku, jak również zastosowania matrycy piramidowej. To nowe urządzenie jest rezultatem powyższych badań i jest po prostu małą aluminiową płytką elektronowo naładowaną "wzmocnioną" energią piramidy. Ta mała płytka o grubości 1/8 cala ma wszystkie własności piramidy, a poza tym zajmuje bardzo mało miejsca. Została ona całkowicie przebadana we wszystkich projektach; wywołuje takie same efekty jak duża piramida. Nie jest to początkowa struktura piramidy i traci swój ładunek po chwili. Najlepsze oszacowania tej utraty wskazują na trzy lata. Doświadczalna płytka energetyczna piramidy jest urządzeniem psychotronicznym w rodzaju generatorów Pavlity (o czym pisałam w Części I - B.S.).


Na szczycie Piramidy (Giza, Egipt)
The milky way over El Castillo Pyramid (Droga Mlecz nad piramidą Majów), Mexico
A gdybym powiedziała, że Starożytni znali inne niebo....? (And if I told that the ancients knew the different sky... ?)
Matka Natura także koffa piramidy... (Iceland - Pyramid Mountain Waterfall (Kirkjufellfoss) by Saleh AlRashaid)
Future City Soviet vision from 1969, by Avi Abrams - Teknika Molodezhi (Zorientowanych proszę porównać z projektem urbanistycznym Jacque'a Fresco - The Venus Project!)


Wieża Eiffla (Paris, France)
Radiostacja w Gliwicach (Radio Station in Gliwice, Poland): Przez wiele lat mieszkałam w jej pobliżu ;)-
Luwr - The Louvre (Paris, France) - czy wspaniałe dzieła rąk i umysłów ludzkich mogą liczyć na lepszą "konserwację"? ^_^

__________________________________________________


Mała uwaga ode mnie na koniec. Proszę tekst pana Flanagana traktować jako "inspirację" do własnych poszukiwań nt. niezwykłych zjawisk zachodzących w piramidach, nie tylko tych egipskich.

Chciałabym jednak podzielić się z wami pewną myślą, która nasuwa się samoistnie po czytaniu takich opisów. Nie bez powodu na samym początku tego posta, zamieściłam zdjęcie z Gwiezdnych Wrót! Zastanówcie się wraz ze mną przez chwilę... Jeśli rzeczywiście byłoby tak, jak upierają się egiptolodzy, ci związani z Akademiami Naukowymi, że piramidy budowano wyłącznie w celach pogrzebowych dla faraonów... to dlaczego nie byli oni w nich grzebani?? Łatwo jest powiedzieć, że ze względu na grasujących powszechnie rabusi grobów... Jednak biorąc pod uwagę pieczołowitość z jaką przez dekady (rzekomo) budowano te monumenty genialnej myśli ludzkiej - oraz - "niezwykłe" konserwujące właściwości tychże piramid, dziwi niezmiernie, że egipscy kapłani tak trudzili się z wypatraszaniem i mumifikowaniem faraonów, skoro pod ręką mieli piramidy, w których ów proces zachodzi SAMOISTNIE!

Ponadto... Skoro tak "niezwykłe" efekty można osiągnąć dzisiaj przy użyciu mikro-kopii piramid, to z jaką "mocą" mogły(ą) oddziaływać na żywe organizmy, na ludzkie ciała, ich oryginały? Do tego rzecz jasna dochodzi jeszcze problem z właściwym datowaniem piramid. Panujący nam dogmat naukowy, stara się za wszelką cenę zaniżać ich wiek, ale biorąc pod uwagę "prawdziwy wiek" Sfinksa chociażby (co zostało już przedstawione i podparte rzetelnymi dowodami wykwalifikowanych geologów i archeologów), jak i w.w. wyniki badań naukowców z różnych dziedzin (począwszy od geologii, kończąc na astronomii), nasuwa się nieodmiennie prosty wniosek:

Starożytni musieli doskonale zdawać sobie sprawę z "regeneracyjnych" właściwości piramid, stąd też nie grzebano w nich władców. Użyłabym innego określenia tych rozlokowanych na całym świecie struktur (zapewne przez cywilizację macierzystą, która dała początek samemu Egiptowi przed dziesiątkami tyś. lat) - a mianowicie. Królewskie SPA?

Pomyślcie co by to było, gdyby prawdziwy sens (nie tylko wiek) działania piramid (jakikolwiek on jest) wyszedł na jaw dla przeciętnego zjadacza chleba? Gdyby np. udowodniono że proces starzenia się niekoniecznie jest NIEUCHRONNY, jak i sama śmiertelność człowieka stoi pod wielkim znakiem zapytania? (to tylko wolne zarodniki myśli, czyste skojarzenia, inspiracje do rozważań... Ale polecam do przemyślenia).

Zaś na koniec jeszcze jedna nowatorska "teza" (propozycja) tym razem rosyjskich badaczy w.w. tematu. Co jest o tyle istotne, iż podobne do ziemskich konstrukcji piramidalnych, jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, ale i dzisiaj, czyli poza kontrolą Inkwizycji NASA, odkryto na Księżycu (naszym?) satelicie i Marsie. A czy czytaliście aby dylogię Dana Simmonsa "Hyperion"? - jak nie, to polecam, Simmons również interesował się dziwnymi zaburzeniami czasu i przestrzeni w piramidach. Jak tak teraz analizuję wydarzenia polityczne ost. roku w Egipcie, świta mi w głowie pewna myśl... Czy to przypadek, że Morsi z Bractwem M. odgrażał się, że nie tylko zamknie piramidy, ale wręcz je zburzy a zaraz potem został przez armię odsunięty od władzy? Ja wiem...  konflikt ideologii, konflikt polityczny... bla bla bla - może też samym islamistom zależało na ostatecznym dorwaniu się do "piramid" i ich tajemnic? --- (czy słyszeliście co spotkało ostatnio pewnych archeologów złodziejaszków z Niemiec, którzy chcieli nielegalnie wywieść odłupane z wnętrza piramidy Chofu kawałki ścian?). Bez komentarza...Komentarze

  1. Mi bardzo służy ta energia. Pojechałam do hotelu Piramida w Tychach i odczułam na sobie pozytywne skutki opisanej tu energii - gdybym miała więcej pieniędzy to wybudowałabym dom w takim kształcie :)

    OdpowiedzUsuń
  2. No takiego podejścia do energii to ja jeszcze nie widziałam, ale jeżeli faktycznie coś z tego wychodzi to jestem pełna uznania. Dla mnie energia kojarzy się z firmą https://poprostuenergia.pl/ i to jeszcze bardzo dobrze, bo mam od nich najtańszy gaz i prąd. Na ten moment nie wiedzę innej alternatywy.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

"Persian Mythology, Gods and Goddesses" (Part I)

"Ulecz się sam" - Andrzej Żak. Część II - Wolność jest jak zdrowie: uzyskuje wartość i stajemy się jej świadomi tylko wtedy, gdy ją tracimy...

Mitologia Indyjska: Mit o powstaniu świata, Bogini Matce i wojnie bogów!